Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

van BEEKMAN B.V., Weegschaalstraat 15, 7324 BE Apeldoorn.

1) Op alle tussen ons en onze afnemers gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend de onderstaande voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende of deze voorwaarden aanvullende bedingen zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard. Wanneer voor enige overeenkomst afwijkende of aanvullende bedingen zijn aanvaard, hebben die bedingen uitsluitend gelding voor de betreffende overeenkomst. Op andere overeenkomsten met dezelfde afnemer zijn mitsdien de onderstaande voorwaarden ongewijzigd van toepassing.

2) Wanneer eenmaal door een afnemer een overeenkomst met ons is aangegaan waarop de onderhevige voor- waarden van toepassing zijn, wordt die afnemer geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten stilzwijgend te aanvaarden, ongeacht of die latere overeenkomsten mondeling of schriftelijk zijn aangegaan en ongeacht of zij door ons al dan niet schriftelijk zijn bevestigd.

3) Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij door ons, met vermelding van een geldigheidsduur, schriftelijk anders is aangegeven. Behoudens laatst bedoelde uitzondering komt een overeenkomst mitsdien eerst tot stand wanneer een order door ons is aanvaard. Uitvoering van een order sluit de aanvaarding van die order in. Een onherroepelijk aanbod als bedoeld in het tweede gedeelte van de eerste zin van dit artikel geldt slechts als aanvaard, wanneer het bericht der aanvaarding binnen de voor de geldigheidsduur gestelde termijn bij ons is ingekomen.

4) Ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren goederen worden door ons de af- wijkingen, zoals die door de fabrikant zijn aangegeven of zoals die voor de goederen normaal en/of gebruikelijk zijn, voorbehouden.

5) De door ons opgegeven of de overeengekomen levertijden zijn steeds approximatief en niet bindend, terwijl vertraging in de aflevering geen reden kan geven tot annulering van de overeenkomst en/of tot het vorderen van schadevergoeding.

6) Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie zijn wij, indien door de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van een enkele mededeling aan de afnemer, onverminderd ons recht op vergoeding van schade, kosten en interessen. Indien middels de afroep of de specificatie de gecontracteerde hoeveelheid van een bepaald artikel wordt overschreden, zijn wij gerechtigd het meerdere te leveren tegen de als dan geldende dagprijzen, overigens zonder tot die meerdere levering gehouden te zijn.

7) Indien en voor zoveel, als gevolg van niet-levering door onze leveranciers, niet geleverd kan worden, wordt dit beschouwd als overmacht, ongeacht door welke oorzaak de betreffende leverancier niet levert. Wij zijn alsdan gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van een enkele mededeling aan de afnemer. Tot zodanige annulering zijn wij eveneens gerechtigd indien en voor zoveel wij anderszins door overmacht niet tot levering binnen de opgegeven of overeengekomen levertijd in staat zijn. Annulering als in dit artikel bedoeld geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding.

8) Levering en vervoer geschieden voor rekening en risico van de afnemer, evenwel met dien verstande dat in geval van orders met een waarde hoger dan € 125,- de vrachtkosten voor onze rekening zijn, mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland gelegen is. Ten aanzien van antennes, masten en muurbeugels is de voorgeschreven grens van € 125,- niet van toepassing. In plaats daarvan geldt dat de vrachtkosten voor rekening van de afnemer zijn. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door ons gekozen. Door ons betaalde vrachtkosten, welke voor rekening van de afnemer zijn, is de afnemer gehouden te vergoeden overeenkomstig onze bonafide opgave.

9) Alle op de overeenkomst en/of op de uitvoering daarvan vallende belastingen of andere heffingen, komen voor rekening van de afnemer. Wij zijn gerechtigd de gevolgen van wijziging der wisselkoersen door te berekenen.

10) Voor de uitvoering van een order met een netto goederenwaarde van niet meer dan €65,- (exclusief omzetbelasting) zijn wij gerechtigd de vrachtkosten en een redelijke, door ons vast te stellen, vergoeding van administratiekosten in rekening te brengen.

11) Wanneer voor de uitlevering van een overeenkomst onze eigen inkoopprijzen worden verhoogd, daaronder begrepen verhoging van de vervoerskosten en/of verzekerings- premies, zijn wij gerechtigd die verhoging door te berekenen, mits daarvan voor de uitlevering bericht wordt gezonden aan de afnemer. De afnemer is echter alsdan gerechtigd om binnen acht dagen nadat aan hem van de verhoging is mededeling gedaan de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Deze annuleringsbepaling blijft buiten toepassing indien wij zelf gehouden zijn de goederen van onze leverancier af te nemen en wij daarvan terstond of binnen acht dagen na ontvangst van de annulering schriftelijk bericht zenden aan de afnemer.

12) De afnemer is gehouden de geleverde goederen terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende kwaliteit moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst der goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten aanzien van goederen die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft, welke eerst bij de verwerking blijken. Wanneer een reclame door ons gegrond wordt bevonden worden de betreffende goederen door ons geremplaceerd, of wordt de prijs van die goederen door ons teruggegeven, zulks te onzer keuze. Behoudens het vorenstaande geeft een reclame nimmer aanspraak op vergoeding van schade, kosten of interessen.

13) Reclames betreffende maten, gewichten of hoeveelheden moeten worden gedaan door daarvan onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Wanneer een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, kunnen, tenzij de verpakking zichtbaar beschadigd is, de bedoelde reclames alsnog binnen drie werkdagen na ontvangst der goederen worden gedaan, mits alsdan de afnemer ons terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te inspecteren.

14) De betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der goederen, ook in geval van deellevering. In geval van overschrijding van deze termijn is de afnemer een kredietbeperkingstoeslag van 2% over het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd de onmiddellijke opeisbaarheid der vordering en onverminderd onze overige rechten uit de overeenkomst, meer speciaal die als omschreven in art. 15 en 17 van deze voorwaarden. Indien en voor zoveel 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling heeft plaatsgevonden is de afnemer een rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand. Alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten, door ons gemaakt ten gevolge van niet-strikte nakoming van hun contractuele verplichtingen door de afnemers, komen te hunnen laste. Ten aanzien van het bedrag daarvan zijn de afnemers gebonden aan onze bonafide opgave, met dien verstande dat wij te allen tijde gerechtigd zijn om te dezer zake 10% van het factuurbedrag in rekening te brengen, zonder tot opgave van werkelijk gemaakte kosten gehouden te zijn. Zolang een afnemer nog enig opeisbaar bedrag aan ons verschuldigd is, kunnen wij nimmer verplicht worden tot het doen van enige leverantie.

15) Alle door ons aan een afnemer geleverde goederen blijven ons eigendom, zolang die afnemer aan ons nog enige, al dan niet opeisbare, betalingsverplichting heeft. Indien de afnemer niet stipt op tijd aan zijn verplichtingen voldoet, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien er gegronde vrees bestaat dat de afnemer niet stipt aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn wij gerechtigd de ons in eigendom toebehorende goederen terug te nemen, zonder dat een voorafgaande in gebrekestelling, sommatie of andere mededeling is vereist. Door het enkele feit van de terugname wordt de overeenkomst, voor zoveel betreffende de teruggenomen goederen, ontbonden en mitsdien zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist. Terugname als bedoeld in dit artikel laat onverlet ons recht op vergoeding van schade, kosten en interessen.

16) Niettegenstaande het in het voorgaande artikel genoemde eigendomsvoorbehoud, is de afnemer gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, te leveren of te verwerken. Alle andere vormen van beschikking, waaronder met name begrepen het in pand of het in eigendom tot zekerheid geven van de goederen zijn de afnemer verboden.

17) Wanneer een afnemer niet stipt aan zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst voldoet, is hij in gebreke door het enkele feit van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming, en mitsdien zonder dat een in gebrekestelling, aanmaning of sommatie is vereist. Wanneer een afnemer in gebreke is, zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de afnemer, en mits- dien zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist. Gelijke bevoegdheid komt ons toe wanneer een afnemer surseance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard, of wanneer gegronde vrees bestaat dat een afnemer niet stipt aan zijn verplichtingen zal voldoen. De ontbinding laat onverlet ons recht op vergoeding van schade, kosten en interessen.

18) Uitsluitend de Kantonrechter te Apeldoorn c.q. de Arrondissementsrechtbank te Zutphen zijn bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen en geschillen, welke uit de overeenkomsten tussen ons en onze afnemers voortvloeien. Op deze bepaling kan echter geen beroep worden gedaan door een afnemer die door ons in rechte wordt betrokken voor de normaal bevoegde rechter. Op de overeenkomsten tussen ons en onze afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Kantoor en magazijn
Weegschaalstraat 15
7324 BE APELDOORN
Tel: +31 (0)55 – 5381100

Afhaalcentrum Groningen

Protonstraat 20 G
9743 AL GRONINGEN
Tel: +31 (0)50 - 3114183